Governance Support Facility Initiatives for the 21st

Sáng kiến Hỗ trợ Quản trị cho thế kỷ 21

P.O Box 2831
Cupertino, CA 95015, USA
Email Us: contact@gosfi.org
How We Work in Governance Support Facility Initiatives

Cách tiếp cận làm việc

Về Chuyên gia chính

Thaveeporn Vasavakul, Chuyên gia chính là Tiến sỹ của Khoa Khoa học Chính trị/Chính quyền học thuộc Đại học Cornell và là nghiên cứu viên tại Khoa Thay đổi Chính trị và Xã hội thuộc Đại học Quốc gia Úc từ năm 1994 đến 1997. Là chuyên gia về Đông Nam Á, bà đã làm việc trong lĩnh vực xây dựng thể chế và bộ máy nhà nước, đặc biệt là lĩnh vực cải cách hành chính công và cung ứng dịch vụ công, các mối quan hệ giữa nhà nước và xã hội dân sự, chống tham nhũng, và văn hóa chính trị. Bà có nhiều kinh nghiệm trong việc tiến hành thiết kế và đánh giá các chương trình/ dự án về quản trị dựa trên kết quả và phát triển. Công việc của Bà là hỗ trợ nghiên cứu và đối thoại chính sách; các sáng kiến lập pháp; xác định, thiết kế và đánh giá các chương trình và dự án về phát triển định hướng theo kết quả cũng như xây dựng năng lực thể chế.

Nhóm Công tác

GoSFI hình thành các nhóm công tác gồm các chuyên gia chuyên đề và các nhà thực hành cả trong nước và quốc tế , làm việc qua mạng và trực tiếp. GoSFI chủ trương một phương pháp làm việc có sự tham gia có thể bao gồm được cả các bên hữu quan lẫn các bên thụ hưởng trực tiếp. GoSFI nhìn nhận các nhà thực hành cấp trung ương và cấp địa phương, các bên hữu quan và các bên thụ hưởng trực tiếp như là nguồn nhân lực trong các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm.