Governance Support Facility Initiatives for the 21st

Sáng kiến Hỗ trợ Quản trị cho thế kỷ 21

P.O Box 2831
Cupertino, CA 95015, USA
Email Us: contact@gosfi.org

Sáng kiến Hỗ trợ Quản trị - Việt Nam (GoSFI- VN)

Làm việc cùng với Việt Nam

Chuyên gia chính của GoSFI, tiến sỹ Thaveeporn, lần đầu đến Việt Nam vào năm 1987 và đã tiến hành dự án nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam từ năm 1988 đến năm 1990. Tiến sỹ đã viết về một số khía cạnh khác nhau của cải cách quản trị tại Việt Nam từ đầu những năm 1990 và đã tham gia vào đào tạo, xây dựng chương trình/ dự án, và công tác tư vấn hỗ trợ từ năm 1998. Các Sáng kiến Tư vấn Hỗ trợ Quản trị - Việt Nam (GoSFI-VN), chính thức được bắt đầu từ tháng Giêng năm 2012, trực tiếp hưởng lợi từ các bài học kinh nghiệm thu được từ những kinh nghiệm đó tại Việt Nam.

GoSFI-VN thừa nhận kinh nghiệm quốc tế về cải cách quản trị nhưng cũng dám chắc rằng những bài học kinh nghiệm thu được từ Việt Nam cũng thiết thực cho các nước đang phát triển khác khi phải đương đầu với những thách thức tương tự.