Governance Support Facility Initiatives for the 21st

Sáng kiến Hỗ trợ Quản trị cho thế kỷ 21

P.O Box 2831
Cupertino, CA 95015, USA
Email Us: contact@gosfi.org

Sáng kiến Hỗ trợ Quản trị - Việt Nam (GoSFI- VN)

Hỗ trợ tiến hành

GoSFI-VN hỗ trợ việc triển khai các chương trình và các kế hoạch quốc gia tại các cấp địa phương và tiểu ngành. GoSFI-VN chủ trương một quá trình gồm năm bước để cải tiến chất lượng của quá trình cải cách quản trị: nghiên cứu tình huống; xây dựng tầm nhìn tổ chức và lập kế hoạch chiến lược; thực hiện định hướng kết quả; xây dựng kỹ năng thực hành; và đối thoại chính sách.