Governance Support Facility Initiatives for the 21st

Sáng kiến Hỗ trợ Quản trị cho thế kỷ 21

P.O Box 2831
Cupertino, CA 95015, USA
Email Us: contact@gosfi.org
GoSFI Các hoạt động

Các hoạt động

Đào tạo

Việc đào tạo được thực hiện thông qua các phương pháp trực tuyến qua mạng và thiết kế riêng tại thực địa. Một số chương trình đào tạo được cung cấp bằng tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác.

Các khóa đào tạo trực tuyến qua mạng gồm:

  • Quản trị, Liêm chính, và Phòng chống Tham nhũng (bắt đầu từ tháng 10 năm 2012)
  • Tìm hiểu về Quản trị (bắt đầu từ tháng Giêng năm 2013)
  • Quản lý Chương trình phục vụ Cải cách Hành chính Công (bắt đầu từ tháng Giêng năm 2013).

Các khóa đào tạo trực tuyến qua mạng bắt đầu sau khi đăng ký và do người học tự điều hành tiến độ. Học viên tham gia khóa học sẽ có 3 tháng để hoàn thành nội dung học tập và làm bài kiểm tra cuối khóa. Thông tin chi tiết được đăng tải trên địa chỉ www.gosfi.org.

Có thể tổ chức đào tạo trên thực địa theo yêu cầu cụ thể, sau khi xác định nhu cầu.