Governance Support Facility Initiatives for the 21st

Sáng kiến Hỗ trợ Quản trị cho thế kỷ 21

P.O Box 2831
Cupertino, CA 95015, USA
Email Us: contact@gosfi.org
about Governance Support Facility Initiatives

Tổng quan

Phạm vi Công việc

Sáng kiến Tư vấn Hỗ trợ Quản trị (GoSFI) cung cấp dịch vụ nghiên cứu trung và dài hạn, phát triển năng lực, và điều phối hợp nhằm hỗ trợ cải cách quản trị. GoSFI nhìn nhận quản trị là sự tương tác được thể chế hóa giữa các bên hữu quan tại nhiều cấp, nhiều ngành của một xã hội. Các hoạt động nghiên cứu, phát triển năng lực và điều phối hợp của chúng tôi giúp nhận diện và và tìm hướng giải quyết các vấn đề phát sinh từ các lợi ích và mục tiêu đa dạng mà đôi khi có mâu thuẫn với nhau. GoSFI cho rằng nghiên cứu, phát triển năng lực, và điều phối hợp có tác động tương hỗ để củng cố các đầu vào cho quá trình thể chế hóa quản trị bền vững.

Điểm xuất phát

Xuất phát điểm của Sáng kiến Hỗ trợ Quản trị là quá trình cải cách quản trị, cùng với những thách thức đối với quá trình đó. Một số thách thức chính trong việc triển khai đánh giá các quá trình cải cách là: đầu tư trong việc phân tích thực trạng ban đầu chưa đầy đủ; hạn chế trong việc thiết kế các hướng đi; thiếu vắng các tiêu chí lựa chọn phương án thích hợp; và việc thiếu sự đồng bộ trong công tác theo dõi và xác định các kinh nghiệm thực tiễn có tính bền vững. GoSFI đối phó với những thách thức này bằng việc lấp đầy những lỗ hổng trong nghiên cứu thực trạng ban đầu, hỗ trợ xây dựng năng lực, và thúc đẩy đối thoại chính sách về cải cách. Mục đích cuối cùng của GoSFI là hỗ trợ thể chế hóa các quá trình có sự tham gia để đóng góp cho phát triển hiệu quả và bền vững.