Governance Support Facility Initiatives for the 21st

Sáng kiến Hỗ trợ Quản trị cho thế kỷ 21

P.O Box 2831
Cupertino, CA 95015, USA
Email Us: contact@gosfi.org
GoSFI Các hoạt động

Các hoạt động

Phát triển năng lực

GoSFI hỗ trợ tăng cường năng lực cho cải cách quản trị, làm việc cùng với các bên hữu quan thông qua nhiều kênh hỗ trợ - tổ chức các diễn đàn kiến thức; duy trì các mạng lưới thực hành; hỗ trợ quản lý chương trình và dự án cũng như cung cấp dịch vụ đào tạo.

Diễn đàn kiến thức hỗ trợ việc trao đổi và tổ chức các chuyên đề và các vấn đề cụ thể về quản trị giữa các bên hữu quan.

Mạng lưới thực hành đúc kết các bài học kinh nghiệm thu được, xác định các kinh nghiệm thực hành bền vững để thể chế hóa và xây dựng các phương pháp tiếp cận giám sát cũng như đánh giá hoạt động.

Hỗ trợ quản lý chương trình/ dự án hỗ trợ các chương trình và dự án định hướng cải cách theo chu kỳ. Tuân thủ phương pháp tiếp cận có sự tham gia, GoSFI làm việc với các bên hữu quan để xác định các điểm xuất phát, tiến hành phân tích các bên hữu quan, thiết kế các văn kiện khung chương trình/ dự án, và hỗ trợ việc lập kế hoạch và giám sát thực hiện. GoSFI áp dụng một phương pháp tiếp cận dựa trên kết quả cho việc đánh giá và có thể tiến hành đánh giá dựa trên kết quả đối với các chương trình và các dự án trong khuôn khổ các giả định và rủi ro, vừa nhấn mạnh vào các mối liên hệ giữa đầu vào, các hoạt động, đầu ra và kết quả thu được vừa chú ý đến tác động cuối cùng.