Governance Support Facility Initiatives for the 21st

Sáng kiến Hỗ trợ Quản trị cho thế kỷ 21

P.O Box 2831
Cupertino, CA 95015, USA
Email Us: contact@gosfi.org
GoSFI Các hoạt động

Các hoạt động

Hỗ trợ tiến hành

GoSFI hỗ trợ tạo thuận lợi cho các quy trình và quá trình quản trị bao gồm nhiều chủ thể hoạt động, đa ngành và đa cấp. Phương pháp làm việc 5 giai đoạn của chúng tôi là như sau:

  • Phân tích tình huống
  • Thiết lập tầm nhìn và lập kế hoạch chiến lược cho sự thay đổi thể chế và tổ chức đồng thời xác định các vấn đề chiến lược và các phương án chính sách
  • Xây dựng kỹ năng thực hành
  • Thực hành định hướng kết quả
  • Cải cách đối thoại chính sách

Trong mỗi giai đoạn, GoSFI áp dụng các công cụ khác nhau để hỗ trợ tương tác hiệu quả giữa các nhóm hữu trách khác nhau. Về tổng thể, GoSFI điều phối việc lập kế hoạch, giám sát và đánh giá quy trình công việc và tiến bộ hướng tới kết quả cuối cùng thu được.