Governance Support Facility Initiatives for the 21st

Sáng kiến Hỗ trợ Quản trị cho thế kỷ 21

P.O Box 2831
Cupertino, CA 95015, USA
Email Us: contact@gosfi.org
GoSFI Các hoạt động

Các hoạt động

Nghiên cứu Chính sách

GoSFI tiến hành các nghiên cứu trung hạn và dài hạn về các quy trình và quá trình quản trị, có tính đến cả bối cảnh địa phương lẫn phương diện so sánh rộng lớn hơn. Nghiên cứu của chúng tôi cân đối giữa các phương pháp tiếp cận định tính và định lượng. Nghiên cứu của GoSFI đóng góp kiến thức về quản trị nói chung cũng như các nghiên cứu khu vực và của các nước, đồng thời cũng phục vụ các mục tiêu cụ thể về hoạch định chính sách.

Các lĩnh vực nghiên cứu chính bao gồm:

  • Toàn cầu hóa, hội nhập khu vực và quản trị quốc gia - nhà nước
  • Tái cơ cấu nhà nước
  • Quản trị địa phương
  • Các cơ chế đối thoại nhà nước–xã hội và quản trị biến đổi xã hội
  • Chống tham nhũng và liêm chính