Governance Support Facility Initiatives for the 21st

Sáng kiến Hỗ trợ Quản trị cho thế kỷ 21

P.O Box 2831
Cupertino, CA 95015, USA
Email Us: contact@gosfi.org

Sáng kiến Hỗ trợ Quản trị - Việt Nam (GoSFI- VN)

Phát triển năng lực

GoSFI-VN hỗ trợ việc đánh giá và phát triển năng lực, lập kế khoạc thực hiện dự án/chương trình và theo dõi đánh gía.

Chuyên gia chính của GoSFI đã tham gia vào việc thiết kế và đánh giá các dự án cải cách quản trị và phát triển; hỗ trợ việc xây dựng năng lực để xây dựng các khóa đào tạo ngắn hạn trong các cơ sở đào tạo của Việt Nam; và đã tiến hành đào tạo ngắn hạn về quản lý dự án, phân tích chính sách, và giám sát chính sách cho các nhà thực hành cả trong khu vực chính phủ lẫn trong khu vực phi chính phủ.

Chuyên gia chính đã thực hiện thí điểm khóa đào tạo “Quản trị, Liêm chính và Phòng chống Tham nhũng” tại Việt Nam từ năm 2010 (xem Miêu tả Chương trình).

Các khóa đào tạo trực tuyến qua mạng bằng tiếng Việt bắt đầu từ tháng 10 năm 2012.

Miêu tả chương trình

Quản trị công, Liêm chính và Phòng ngừa tham nhũng Mục đích

Mục đích

Khóa tập huấn này nhằm mục đích hỗ trợ việc thực hiện kế hoạch phòng chống tham nhũng trong khuôn khổ của Luật phòng chống tham nhũng (2005), Luật chống lãng phí (2005) và Chiến lược quốc gia về phòng chống tham nhũng đến năm 2020. Mục tiêu của khóa học là sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ:

 • Được trang bị những kiến thức cần thiết về khái niệm tham nhũng, những kinh nghiệm quốc tế về phòng ngừa tham nhũng, vai trò phòng và chống tham nhũng của xã hội và các cơ quan tổ chức nhà nước khác nhau , cũng như những cách tiếp cận đo lượng tham nhũng.
 • Có thêm sự hiểu biết về mối liên hệ giữa cơ cấu quản trị công, tính liêm chính cũng như hiện tượng và giải pháp phòng ngừa tham nhũng.
 • Có thêm sự hiểu biết về cách tiếp cận xây dựng giải pháp quản trị công và thiết kế khung liêm chính đóng góp cho việc phòng ngừa tham nhũng, đồng thời có thể cụ thể hoá mối liên hệ này vào thực tiễn.
 • Được cập nhật thông tin vể các cách tiếp cận phân tích tham nhũng ở Việt Nam và những chủ trương chính sách của chính phủ Việt Nam trong phòng ngừa tham nhũng; nhận diện được các hình thức và những nguyên nhân phổ biến nhất của tham nhũng  tại Việt Nam; phân tích được tác động tiêu cực của việc tham nhũng (đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến công việc của học viên); và xác định được các giải pháp quản trị công và liêm chính phù hợp cho từng vấn đề
 • Thể hiện được những kỹ năng cơ bản làm đầu vào cho việc triển khai kế hoạch phòng chống tham nhũng: kỹ năng xây dựng kế hoạch hành động có liên quan đến lĩnh vực công tác của học viên cũng như kỹ năng đánh giá kết quả phòng ngừa tham nhũng.

Nội dung chính

I. Tìm hiểu tham nhũng từ góc độ kinh nghiệm quốc tế

 • Định nghĩa hiện tượng tham nhũng: mối quan hệ, hình thức, nguyên nhân và tác hại
 • Phân tích tình huống về tham nhũng tại các quốc gia phát triển và đang phát triển
 • Các biện pháp phòng chống tham nhũng khác nhau trong các bối cảnh quản trị công  cụ thể
 • Cách tiếp cận phòng chống tham nhũng và những công cụ từ kinh nghiệm quốc tế
 • Đo lường tham nhũng

II. Cơ cấu quản trị công, giải pháp quản trị công, và việc phòng ngừa tham nhũng ở Việt Nam

 • Cơ cấu quản trị công và hiện tượng tham nhũng trong quản lý nhà nước và việc cung cấp dịch vụ công tại Việt Nam, tập trung vào những lĩnh vực quản lý khu vực công,  cung cấp dịch vụ công, và tiếp cận công lý (với trọng tâm đáp ứng phục vụ lĩnh vực công tác của học viên)
 • Những biện pháp quản trị công trong phòng ngừa tham nhũng theo kinh  nghiệm quốc tế
 • Việc xây dựng kế hoạch hành động cho những giải pháp quản trị công

III. Khuôn khổ liêm chính và công tác phòng ngừa tham nhũng ở Việt Nam

 • Giới thiệu khái niệm về liêm chính, nội dung, và cách đo lượng liêm chính
 • Liêm chính trong khuôn khổ Luật PCTN của Việt Nam
 • Cách tiếp cận xây dựng khung liêm chính
 • Xây dựng kế hoạch hành động cho liêm chinh

IV. Kết hợp quản trị công và liêm chính để phòng ngừa tham nhũng

Cách tiếp cận

Khoá tập huấn áp dụng phương pháp có tham gia, yêu cầu học viên dành thời gian và đóng góp tích cực. Các phiên tập huấn sẽ gồm những hình thức sau:

 • Thuyết trình         
 • Thảo luận mở       
 • Làm việc nhóm về các trường hợp tình huống; trình bày nhóm về kết quả thảo luận nhóm
 • Bài kiểm tra

Mỗi đợt tập huấn sẽ kéo dài 2-4 ngày tùy theo nhu cầu mức độ chi tiết đối với bài thuyết trình và thời gian làm các bài tập tình huống.