Governance Support Facility Initiatives for the 21st

Sáng kiến Hỗ trợ Quản trị cho thế kỷ 21

P.O Box 2831
Cupertino, CA 95015, USA
Email Us: contact@gosfi.org

Sáng kiến Hỗ trợ Quản trị - Việt Nam (GoSFI- VN)

Các dự án nghiên cứu quản trị Việt Nam

research entry to one stop shopCác hoạt động nghiên cứu then chốt bao gồm như sau:
Nghiên cứu về Cải cách Hành chính Công tập trung vào các cuộc chuyển đổi trong hành chính công và những phạm vi mà những quá trình này định nghĩa lại các chức năng của nhà nước và các mối liên hệ của nhà nước với xã hội. Công trình nghiên cứu được tiến hành trong bối cảnh của chủ trương Đổi Mới tại Việt Nam, được thông qua năm 1986 tại Đại hội Đảng Toàn quốc Lần thứ Sáu và đã chính thức khẳng định quá trình chuyển đổi của Việt Nam ra khỏi một nền kinh tế kế hoạch hóa từ trung ương.

Nghiên cứu về Tái cơ cấu Cung cấp Dịch vụ Công tập trung cụ thể vào việc tái cơ cấu các dịch vụ sự nghiệp giáo dục và chăm sóc sức khỏe do nhà nước cung cấp, nhấn mạnh vào phân cấp phân quyền quản lý, tự chủ tài chính, và nhu cầu đa dạng hóa ngày càng tăng đối với các dịch vụ.

  research entry to one stop shopNghiên cứu về Quản trị Địa phương phân tích

 1. các mối quan hệ giữa cơ quan trung ương và địa phương;
 2. quản trị đô thị và nông thôn;
 3. các hệ thống trách nhiệm giải trình;
 4. các nhu cầu trợ giúp pháp lý và nhân quyền; và
 5. lồng ghép các giải pháp cải cách hành chính công, lồng ghép vấn đề giới, và dân chủ cơ sở trong lập kế hoạch tăng trưởng và giảm nghèo.

Nghiên cứu về Quan hệ Đối tác Nhà nước – Xã hội  tập trung vào các mối quan hệ tương tác chính quy và không chính thức giữa các cơ quan chính phủ và các cơ quan dân cử, giới trí thức, doanh nghiệp, các nhóm xã hội và cộng đồng trong quá trình giải quyết các thách thức phát triển kinh tế xã hội. Nghiên cứu này phân tích các cơ chế đối thoại chính quy trong bối cảnh Việt Nam đang tiếp tục cần làm rõ các chức năng của nhà nước và cải cách khu vực công cũng như sự cần thiết phải xây dựng nội hàm cho khái niệm “sự tham gia” trong các bối cảnh kinh tế xã hội ngày càng đa dạng.

Research anti corruptionNghiên cứu về Phòng chống Tham nhũng tập trung vào

 1. tham nhũng trong các khu vực lựa chọn (đặc biệt như phát triển hạ tầng cơ sở, chăm sóc sức khỏe và giáo dục);
 2. việc phát triển khuôn khổ pháp luật phòng chống tham nhũng của Việt Nam;
 3. chính sách và thực hành phòng chống tham nhũng của Việt Nam; và
 4. liêm chính dưới chế độ một đảng. Việc nghiên cứu tiến hành phân tích hành vi có thể được định nghĩa là tham nhũng trong bối cảnh của các cơ cấu quản trị và liêm chính của Việt Nam.

↑ Back to top