Governance Support Facility Initiatives for the 21st

Sáng kiến Hỗ trợ Quản trị cho thế kỷ 21

P.O Box 2831
Cupertino, CA 95015, USA
Email Us: contact@gosfi.org

Sáng kiến Hỗ trợ Quản trị - Việt Nam (GoSFI- VN)

Chia sẻ thông tin

Vasavakul, Thaveeporn. “Một vài suy nghĩ về đối thoại phòng chống tham nhũng (2007 - 2011) và sự đóng góp của nó cho sự nghiệp phòng chống tham nhũng tại Việt Nam” (Some reflections on Anti-Corruption Dialogues [2007-2011] and their contributions to anti-corruption work in Vietnam). Đại biểu Nhân dân (People’s Representatives) 23 November 2011,
www.daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=81&NewsId=230470

Vasavakul, Thaveeporn. “Về hiện tượng hối lộ” (On bribery). Đại biểu Nhân dân (People’s Representatives) 7 December 2011, www.daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=81&NewsId=231952

Vasavakul, Thaveeporn. “Tham nhũng trong mua sắm công: Thực trạng và những giải pháp dựa trên kinh nghiệm quốc tế” (Corruption in public procurement: situation and solutions based on international experiences). Đại biểu Nhân dân (People’s Representatives) 29 June 2012, www.daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=75&NewsId=250812